سانسوریا

سانسوریا گیاهی همیشه سبز و دائمی است که برگ های نیزه ای شکل از شاخصه های اصلی آن به شمار می رود. برگ ها دارای خطوط و نقوش موازی هستند که با بزرگ شدن گیاه، ارتفاعشان بیشتر می شود. این گیاه به کم آبی مقاوم است و این روزها می توانید مدل های مختلف آن را مثل سانسوریا بافته شده، رنگ زده، لوله ای و … را مشاهده کنید. این گیاه با برگ به راحتی تکثیر می شود.

نام انگلیسی: Mother in Law’s Tongue

فرم گیاه: برگ بلند، کشیده و سر نیزه ‌ای سبزرنگ یا با حاشیه زرد

آبیاری 15-10 روز یکبار

نور کامل تا سایه

تکثیر: تقسیم ساقه زیرزمینی، جدا کردن پاگیاه، قلمه برگی