طراحی و اجرای پروژه های کشاورزی شهری

مقصود از ایجاد کشاورزی در شهر، کاشت و تولید محصولات خرد غذایی با روش های آسان و با حداقل امکانات می باشد.

تولید سبزیجات، صیفی جات و برخی میوه های بومی در مناطق مسکونی شهری نه تنها محتمل و انجام شدنی است،

بلکه بنا به ضرورت های توسعه شهری، امری سودمند و ضروری تلقی می شود.