برنامه تغذیه مرکبات

 برنامه تغذیه مرکبات   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) چالکود زمستانه آگروبیوآلکان 2کیلوگرم چالکود هر درخت مجیک نیو آگرو بیوآلکان طلایی هیومات10-10-10 1کیلوگرم چالکود هر درخت میکروبی فسفاته 1کیلوگرم چالکود هر درخت تورم جوانه ها آلکاگرین Zn-B 2لیتر عصاره جلبک دریایی کود ماهی تاپ میکس 20لیتر […]