متابولیت های ثانویه، شناسایی و انواع متابولیت های ثانویه

ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ زﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ. در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﺑﺸﺮﯾﺖ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ، داروﯾﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎي اوﻟﯿﻪ، ﻫﻢﭼﻮن ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪارتﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ و اﺳﯿﺪﻫﺎي ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ، ﻧﺒﻮد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ […]