برنامه تغذیه زعفران

 برنامه تغزیه زعفران   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) دوهفته مانده به گلدهی(15مهر-20آبان) بسار آب هیوم اگرو101 2کیلوگرم *آلکا هیومیک *سولوکت 11-40-11 *بایوکت جی *آتلانته سولفات پتاسیم 15-20کیلوگرم NPK10-52-10 20کیلوگرم بعد از برداشت گل (اواخر آبان) زاچ آب سولوکت 20-20-20 20کیلوگرم *کینگ گاردن2 *کودماهی تاپ میکس […]