نقش عناصر فروت ست (Fruit set) در تغذیه باغات

ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪي ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ در ﺑﺎﻏﺎت ﻣﯿﻮه اﺳﺖ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ، ﯾﮑﺴﺮي از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ از دﯾﮕﺮ اﻧﺪامﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ازت )N(، روي )Zn( و ﺑﺮ )B( را در اﯾﻦ […]