کاشت بذر خیار

کشت خیار نیازمند آگاهی اطلاعاتی از قبیل آمار هواشناسی منطقه، نظرات و تجربیات کشاورزان با تجربه و گلخانه‌داران است. زمان کشت در بهره برداری محصول خیار تأثیر مستقیم دارد و در نتیجه سودآوری آن تحت تاثیر قرار می‌گیرد. ﻣﺜﻼً در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر زﻣﺎن ﮐﺸﺖ از اواﺋﻞ ﻣﻬﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و در ﺧﺮداد ﺳﺎل ﺑﻌﺪ […]