برنامه تغذیه پیاز

 برنامه تغذیه پیاز   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) پیش کشت (آماده سازی زمین) اگروبیوآلکان طلایی 600کیلوگرم *اگروبیوآلکان *مجیک نیو کودکامل هیومات 100کیلوگرم میکروبی فسفاته 100کیلوگرم سدیال 15لیتر در صورت شوری یکهفته پس از کاشت هیوم اگرو 101 3کیلوگرم *بایوکت جی *ماهی تاپ میکس سولفات پتاسیم […]