برنامه تغذیه انگور

برنامه تغذیه انگور   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) چالکود اگروبیوآلکان طلایی 3کیلوگرم به ازای هر درخت *اگروبیوآلکان طلایی میکروبی فسفاته 2کیلوگرم به ازای هر درخت قبل از تورم جوانه ها میکروکت روی-بر 2لیتر پس از بازشدن کامل برگها در اولین آبیاری NPK10-52-10 10کیلوگرم *هیوم اگرو101 […]