برنامه تغذیه زیتون

 برنامه تغذیه زیتون   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) چالکود زمستانه اگرو بیوآلکان 5کیلوگرم چالکود هر درخت *اگروبیوآلکان طلایی کامل هیومات 10-10-10 500گرم چالکود هر درخت تورم جوانه ها میکروکت روی – بر 2لیتر *سولوکت11-40-11 NPK 10-52-10 20کیلوگرم قبل از گلدهی هیوم اگرو 101 2کیلوگرم *آلکا […]