برنامه تغذیه فلفل دلمه

 برنامه تغذیه فلفل دلمه   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) قبل کشت کامل هیومات 100کیلوگرم پلت مجیک نیو 1000کیلوگرم 4روز پس از انتقال نشاء میکروکت کلسیم 1لیتر *آلکا هیومیک *سولوکت11-40-11 *آتلانته هیوم اگرو101 1کیلوگرم NPK10-52-10 15کیلوگرم 6تا8 برگی NPK20-20-20 15کیلوگرم *رازورمین ماهی تاپ میکس 20لیتر فیتومار […]