برنامه تغذیه کلزا

برنامه تغذیه کلزا   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) پیش کشت گوگرد گرانول 50% 250کیلوگرم میکروبی فسفاته 100کیلوگرم هیومات10-10-10 100کیلوگرم فسفازوت 1لیتر به صورت بذرمال بذرها بعد از دوبرگی شدن تا قبل از روزت سولوکت 5-5-25 5کیلوگرم سولوکت20-20-20 10کیلوگرم سولفات پتاسیم 20کیلوگرم ساقه روی (قبل از […]