برنامه تغذیه ای خیار

برنامه تغذیه خیار   هفته بعد از کاشت محلول 1 (گرم در 1000لیتر آب آبیاری) محلول2 (گرم در 1000لیتر آب آبیاری) نیاز آبی هر بوته (لیتر در روز) شوری آب آبیاری پس از اضافه کردن کود(میلی موس بر سانتی متر) نیترات کلسیم نیترات پتاسیم نیترات آمونیوم مونوپتاسیم فسفات سولفات منیزیم نیترات منیزیم کشت بهاره 1 […]