برنامه تغذیه سیب زمینی

 برنامه تغذیه سیب زمینی   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) پیش کشت مجیک بیو آلکان 1200کیلوگرم *اگروبیوآلکان طلایی گوگرد گرانول 50% 600کیلوگرم میکروبی فسفاته 100کیلوگرم مرحله 5 برگی آلکا هیومیک 20لیتر *کلکت میکس NPK20-20-20 20کیلوگرم آلکاگرین میکس 2لیتر آلکاگرین NPK 2لیتر قبل از گلدهی آلکاگرین P.k […]