گروه کشاورزی آلکان

واحدهای زیرمجموعه گروه آلکان

کودهای آلکان
فصلنامه پیام آلکان
هومهر(کشت و صنعت گیاهان دارویی)
آزمایشگاه کنترل کیفیت
آلکافرش(محصولات گلخانه آلکان)
گلخانه سازی
واحد R&D و آموزش
کمپین آلکارز

کودهای کشاورزی آلکان

قبل
بعدی