آزمایشگاه خاک، آب، گیاه و کود

آزمایشگاه خاک سوباتان

سعی این مجموعه بر آن است ضمن تامین رضایت مشتریان، کشاورزان،باغداران و سایر ذینفعان، نیازهای مختلف آنها را شناسایی نموده و بر اساس این نیازمندیها به بهبود مستمر و افزایش توانمندیهای خود گام بردارد.
فعالیتهای این آزمایشگاه در زمینه خاکشناسی (تغذیه و حاصلخیزی خاک)، آلودگی خاک، تعیین خصوصیات فیزیکی خاک و آنالیز عناصر غذایی موجود در بافت گیاه و همچنین آنالیز کودهای شیمیایی به شرح زیر میباشد:

  • اندازه گیری فسفر، پتاسیم قابل جذب خاک و همچنین کربناتها و بی کربناتهای موجود در خاک
  • اندازه گیری فسفر، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم در گیاه و آب
  • اندازه گیری اشکال مختلف نیتروژن موجود در آب، خاک و گیاه از جمله نیتروزن کل، نیترات و آمونیوم
  • اندازه گیری درصد موادآلی (درصد کربن) موجود در خاک، همچنین درصد رطوبت موجود در خاک و در اندام مختلف گیاه شامل برگ، دمبرگ، غده و بذر
  • اندازه گیری اسیدیته و هدایت الکتریکی آب و خاک
  • تعیین بافت، وزن مخصوص ظاهری
  • اندازه گیری رطوبت خاک در مزرعه
  • تعیین درصد اشباع خاک
  • و تمامی آنالیزهای مورد نیاز در ارتباط با خاک ، آب، گیاه و کود

بر اساس برگه آزمایش این مجموعه توصیه کودی لازم را بر اساس نیاز خاک و محصول ارائه می دهد. همچنین پس از انجام آزمایش می توانید با کارشناسان سوباتان در تماس باشید و مشاوره های مورد نیاز خود را دریافت کنید.