برنامه تغذیه گل محمدی

برنامه تغذیه گل محمدی   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) خزانه 10-52-10+TE 20کیلوگرم اگروبیوآلکان 700کیلوگرم فیتومار 1لیتر هیوم اگرو 1کیلوگرم پس از انتقال قلمه فیتومار 1لیتر هیوم اگرو 1کیلوگرم نیترات کلسیم 30کیلوگرم مجیک بیوآلکان پلاس 1000کیلوگرم میکروبی فسفاته 100کیلوگرم مخلوط با خاک 10-52-10+TE 20کیلوگرم یک هفته […]

برنامه تغذیه سیب

برنامه تغذیه سیب   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی (هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) کوددهی زمستانه پلت مرغی آگروبیوآلکان 900 Kg/ha گرانول 10-10-10 2کیلوگرم چالکود تورم جوانه آلکاگرین Zn-B 2 Lit/1000 اوره فسفات آلکاگرین N-P 5 Lit/ha آلکا هیومیک 20 Lit/ha پس از ریزش گل آهن 6 % 2Kg/ha  NPK […]

برنامه تغذیه حبوبات

برنامه تغذیه حبوبات   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی (هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) قبل از کشت (پیش کشت) پلت مرغی (آگروبیوآلکان) 900 Kg/ha سولفات روی200 کیلوگرم در هکتار بذرمال ZN-P 2-3 L/ton ظهور جوانه هیومیک اسید (آلکا هیومیک) 20-30 lit/ha ماهی مایع (تاپ میکس) 20 lit/ha NPK (20-20-20) 15 […]

با کپک سبز (تریکودرما) در سالن های پرورش قارچ دکمه ای بیشتر آشنا شوید!

تریکودرما یا کپک سبز (Trichoderma aggressivum f. aggressivum) که در سابق به اسم Trichoderma harzianum شناخته می شد در صنعت قارچ کانادا از سال ۱۹۹۰ یک پاتوژن مخرب شناخته شده اند. مدیریت کاربردی مزرعه از این بیماری ها، از طریق بهسازی سیسم فاضلاب و اعمال بهداشت در پوشش دادن بذور اسپان، با قارچ کش benzimidazole و استفاده صحیح از مواد رشدی، […]

مکانیسم تنش ها و مقابله با آنها

گیاهان در طی چرخه زندگی خود در معرض انواع تنش های محیطی قرار می گیرند. برای هر نوع تنشی شاید انواع متفاوتی ار مقاومت یا واکنش گیاه قابل اهمیت باشد. برای مثال در تنش خشکی، مکانیزم های فرار و اجتناب از تنش در مقایسه با دیگر مکانیزم ها از اهمیت بیشتری بر خوردار هستند…

نقش عناصر فروت ست (Fruit set) در تغذیه باغات

ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪي ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ در ﺑﺎﻏﺎت ﻣﯿﻮه اﺳﺖ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ، ﯾﮑﺴﺮي از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ از دﯾﮕﺮ اﻧﺪامﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ازت )N(، روي )Zn( و ﺑﺮ )B( را در اﯾﻦ […]

متابولیت های ثانویه، شناسایی و انواع متابولیت های ثانویه

ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ زﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ. در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﺑﺸﺮﯾﺖ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ، داروﯾﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎي اوﻟﯿﻪ، ﻫﻢﭼﻮن ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪارتﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ و اﺳﯿﺪﻫﺎي ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ، ﻧﺒﻮد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ […]

یوکا

ارتفاع این درختچه بومی آمریکا می تواند تا کمتر از 6 متر باشد. طبیعتا در گلدان به دلیل فضای اندک برای رشد ریشه، ابعاد گیاه کنترل خواهد شد. برگ های این گیاه باریک و بلند بوده و بصورت زاویه دار رو به بالا قرار گرفته اند.

گندمی

از گیاهان آپارتمانی محبوب و مقاوم گیاه گندمی است. این گیاه همیشه سبز و چندساله دارای برگ های بلند و کشیده است که از درون به بیرون آویزان بوده و حالت فواره ای دارند. ارتفاع این گیاه حدود 30 سانتی متر و برگها حدود 25 سانتی متر است. این گیاه هم به شکل تک رنگ […]

کاج مطبق

کاج مطبق سورنی برگ است و واریته ای گیاهی است که به دلیل قد کوتاهش در گلدان کاشته می شود. ارتفاع این واریته گلدانی به دو متر می رسد. ظاهر طبقه طبقه این گیاه بسیار منحصر به فرد است و زیبایی خاصی به همراه دارد. این گیاه همیشه سبز بوده و رشد عمودی و افقی […]

فیلودندرون

گیاهی همیشه سبز و دائمی است. فیلودندرون از نظر ظاهری شباهت زیادی با پوتوس دارد تنها با این تفاوت که اندازه بزرگتری داشته، ساقه چوبی دارد و برگ های آن کشیده تر است. ولی هر دو رونده و پوشاننده هستند. این گیاه ریشه هوایی دارد و نیار به قیم دارد. اغلب از تکیه گاهی خزه […]

فیکوس بنجامین

فیکوس ها نوعی از گیاهان بوده که دارای گونه های بسیاری هستند. فیکوس بنجامین که با نام بنجامین شناخته می شود، یکی از درختچه های زینتی در فضای داخلی است که ظاهری حاره ای دارد. برگ بیضی شکل و نوک تیز این گیاهان زیبایی خاصی به آن بخشیده است. باید قبل از هر افدامی بدانید […]