آلکا

  • کود آلکاهیومیک مشاهده سریع
    • کود آلکاهیومیک مشاهده سریع
    • کود آلکاهیومیک

    • نحوه بسته بندی فروش : کارتن 4 عددی توصیه مصرف: محلول پاشی، آب آبیاری این ترکیب را می توانید با اصلاح کننده های خاک همچون کودهای با منشأ گیاهی یا مواد مغذی گیاهی مخلوط کنید تا فعالیت های بیولوژیک خاک را افزایش دهد. آلکاهیومیک را می توانید با کودهای برگی، DAP، NPK و آفت کش ها مخلوط کرد. دستور العمل…
    • اطلاعات بیشتر