طیور

  • کود مایع مرغی کینگ گاردن 1 مشاهده سریع
    • کود مایع مرغی کینگ گاردن 1 مشاهده سریع
    • کود مایع مرغی کینگ گاردن 1

    • توصیه مصرف: محلول پاشی، همراه با آب آبیاری (قطر های، بارانی، غرقابی با استفاده از تانکر شیردار) دستور العمل مصرف:  سبزیجات و صیفی جات: محلول پاشی 2-4 (L/1000) همراه با آب آبیاری 15-20 (L/ha) درختان: محلول پاشی 2-3 (L/1000) همراه با آب آبیاری 10-20 (L/ha) گل و گیاهان زینتی: محلول پاشی 2 (L/1000) همراه با آب آبیاری 5-18 (L/ha) بسته…
    • اطلاعات بیشتر