نیتروژن آلی

 • کود ال – آمینو مشاهده سریع
  • کود ال – آمینو مشاهده سریع
  • ,
  • کود ال – آمینو

  • توصیه مصرف: محلول پاشی، آب آبیاری بستگی به نوع خاک، کیفیت آب آبیاری و برنامه تغذی های استفاده شده دارد. دستور العمل مصرف:  درختان میوه : مقدار مصرف= ۱ تا ۲ (L/۱۰۰۰) دفعات مصرف= ۴ توضیحات= پیش از مرحله زایشی هر ۲ تا ۳ هفته یک بار سبزی و صیفی جات گلخانه ای: مقدار مصرف= ۲ تا ۴ (L/۱۰۰۰) دفعات…
  • اطلاعات بیشتر