نیتروژن

 • کود NPK 10 52 10 مشاهده سریع
  • کود NPK 10 52 10 مشاهده سریع
  • کود NPK 10 52 10

  • توصیه مصرف: محلول پاشی، همراه با آب آبیاری با اغلب کودهای کلاته قابل اختلاط است. از اختلاط با ترکیبات مسی و حاوی کلسیم خودداری شود. دستور العمل مصرف:  باغات: محلول پاشی = 3-2 (1000/Kg) همراه با آب آبیاری = 20-10 (Kg/ha) درختان میوه: محلول پاشی = 3-2 (1000/Kg) همراه با آب آبیاری = 20-10 (Kg/ha) کشت هیدروپونیک: محلول پاشی =…
  • اطلاعات بیشتر
 • کود NPK 12 12 36 مشاهده سریع
  • کود NPK 12 12 36 مشاهده سریع
  • کود NPK 12 12 36

  • نحوه بسته بندی فروش: کیسه 10 کیلویی توصیه مصرف: محلول پاشی، همراه با آب آبیاری با اغلب کودهای کلاته قابل اختلاط است. از اختلاط با ترکیبات مسی و حاوی کلسیم خودداری شود. دستور العمل مصرف:  درختان میوه: محلول پاشی = 2-3 (1000/Kg) همراه با آب آبیاری = 10-20 (Kg/ha) باغات: محلول پاشی = 2-3 (1000/Kg) همراه با آب آبیاری =…
  • اطلاعات بیشتر
 • کود NPK 20 20 20 مشاهده سریع
  • کود NPK 20 20 20 مشاهده سریع
  • کود NPK 20 20 20

  • توصیه مصرف: محلول پاشی، همراه با آب آبیاری با اغلب کودهای کلاته قابل اختلاط است. از اختلاط با ترکیبات مسی و حاوی کلسیم خودداری شود. دستور العمل مصرف:  درختان میوه: محلول پاشی = 2-3 (1000/Kg) همراه با آب آبیاری = 10-20 (Kg/ha) باغات: محلول پاشی = 2-3 (1000/Kg) همراه با آب آبیاری = 10-20 (Kg/ha) کشت هیدروپونیک: محلول پاشی =…
  • اطلاعات بیشتر
 • کود آلکاگرین NPK مشاهده سریع
  • کود آلکاگرین NPK مشاهده سریع
  • کود آلکاگرین NPK

  • نحوه بسته بندی فروش : کارتن 12 عددی دستور العمل مصرف: محصولات زراعی: محلول پاشی ۱-۲ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۴-۵ (Kg/ha) محصولات باغی: محلول پاشی ۱-۲ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۴-۵ (Kg/ha) محصولات گلخانه ای: محلول پاشی ۱-۲ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۳-۴ (Kg/ha) بسته بندی: بطری ۱ لیتری فرم محصول: مایع
  • اطلاعات بیشتر
 • کود آلکاگرین S.N.K مشاهده سریع
  • کود آلکاگرین S.N.K مشاهده سریع
  • کود آلکاگرین S.N.K

  • نحوه بسته بندی فروش : کارتن 12 عددی دستور العمل مصرف: محصولات زراعی: محلول پاشی ۱-۱.۵ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۳-۴ (Kg/ha) محصولات باغی: محلول پاشی ۱-۱.۵ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۳ (Kg/ha) محصولات گلخانه ای: محلول پاشی ۱ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۳-۴ (Kg/ha) گیاهان زینتی: محلول پاشی ۱ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۲ (Kg/ha) بسته بندی: بطری ۱ و ۵ لیتری فرم…
  • اطلاعات بیشتر
 • کود آلکاگرین بُر مشاهده سریع
  • کود آلکاگرین بُر مشاهده سریع
  • کود آلکاگرین بُر

  • نحوه بسته بندی فروش : کارتن 12 عددی دستور العمل مصرف:  محصولات زراعی: محلول پاشی 1-2 (L/100) آب آبیاری 2-4 (Kg/ha) محصولات باغی: محلول پاشی 1-2 (L/100) آب آبیاری 2-4 (Kg/ha) محصولات گلخانه ای: محلول پاشی 1-2 (L/100) آب آبیاری 2-4 (Kg/ha) بسته بندی: بطری 1 لیتری فرم محصول: مایع
  • اطلاعات بیشتر
 • کود آلکاگرین پتاسیم K50 مشاهده سریع
  • کود آلکاگرین پتاسیم K50 مشاهده سریع
  • کود آلکاگرین پتاسیم K50

  • نحوه بسته بندی فروش : کارتن 24 عددی دستور العمل مصرف: محصولات زراعی: محلول پاشی 1-2 (L/100) آب آبیاری 1-2 (Kg/ha) محصولات باغی: محلول پاشی 1-2 (L/100) آب آبیاری 1-2 (Kg/ha) محصولات گلخانه ای: محلول پاشی 1-2 (L/100) آب آبیاری 1-2 (Kg/ha) بسته بندی: بطری 1 لیتری فرم محصول: مایع
  • اطلاعات بیشتر
 • کود آلکاگرین روی-بُر مشاهده سریع
 • کود آلکاگرین فسفر-پتاسیم مشاهده سریع
  • کود آلکاگرین فسفر-پتاسیم مشاهده سریع
  • کود آلکاگرین فسفر-پتاسیم

  • نحوه بسته بندی فروش : کارتن 12 عددی دستور العمل مصرف: محصولات زراعی: محلول پاشی ۱-۲ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۲-۴ (Kg/ha) محصولات باغی: محلول پاشی ۱-۲ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۲-۴ (Kg/ha) سبزی و صیفی: محلول پاشی ۱-۲ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۲-۴ (Kg/ha) محصولات گلخانه ای: محلول پاشی ۱-۲ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۲-۴ (Kg/ha) بسته بندی: بطری ۱ لیتری فرم محصول:…
  • اطلاعات بیشتر
 • کود آلکاگرین کلنیت مشاهده سریع
  • کود آلکاگرین کلنیت مشاهده سریع
  • کود آلکاگرین کلنیت

  • نحوه بسته بندی فروش : کارتن 12 عددی دستور العمل مصرف: محصولات زراعی: محلول پاشی ۲ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۳ (Kg/ha) محصولات باغی: محلول پاشی ۲ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۳ (Kg/ha) سبزی و صیفی: محلول پاشی۱-۱.۵ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۲ (Kg/ha) محصولات گلخانه ای: محلول پاشی ۱-۱.۵ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۲ (Kg/ha) بسته بندی: بطری ۱ لیتری فرم محصول: مایع
  • اطلاعات بیشتر
 • کود آلکاگرین میکرومیکس مشاهده سریع
  • کود آلکاگرین میکرومیکس مشاهده سریع
  • کود آلکاگرین میکرومیکس

  • نحوه بسته بندی فروش : کارتن 12 عددی آلکاگرین میکرومیکس نقد و بررسی دستور العمل مصرف: محصولات زراعی: محلول پاشی ۱-۲ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۳-۴ (kg/ha) محصولات باغی: محلول پاشی ۲-۳ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۳-۴ (kg/ha) گیاهان زینتی: محلول پاشی ۱-۲ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۲-۳ (kg/ha) محصولات گلخانه ای: محلول پاشی ۱-۲ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۲-۳ (kg/ha) بسته بندی: بطری…
  • اطلاعات بیشتر
 • کود مایع مرغی کینگ گاردن 1 مشاهده سریع
  • کود مایع مرغی کینگ گاردن 1 مشاهده سریع
  • کود مایع مرغی کینگ گاردن 1

  • توصیه مصرف: محلول پاشی، همراه با آب آبیاری (قطر های، بارانی، غرقابی با استفاده از تانکر شیردار) دستور العمل مصرف:  سبزیجات و صیفی جات: محلول پاشی 2-4 (L/1000) همراه با آب آبیاری 15-20 (L/ha) درختان: محلول پاشی 2-3 (L/1000) همراه با آب آبیاری 10-20 (L/ha) گل و گیاهان زینتی: محلول پاشی 2 (L/1000) همراه با آب آبیاری 5-18 (L/ha) بسته…
  • اطلاعات بیشتر