کلات شده

 • کود NPK 10 52 10 مشاهده سریع
  • کود NPK 10 52 10 مشاهده سریع
  • کود NPK 10 52 10

  • توصیه مصرف: محلول پاشی، همراه با آب آبیاری با اغلب کودهای کلاته قابل اختلاط است. از اختلاط با ترکیبات مسی و حاوی کلسیم خودداری شود. دستور العمل مصرف:  باغات: محلول پاشی = 3-2 (1000/Kg) همراه با آب آبیاری = 20-10 (Kg/ha) درختان میوه: محلول پاشی = 3-2 (1000/Kg) همراه با آب آبیاری = 20-10 (Kg/ha) کشت هیدروپونیک: محلول پاشی =…
  • اطلاعات بیشتر
 • کود NPK 12 12 36 مشاهده سریع
  • کود NPK 12 12 36 مشاهده سریع
  • کود NPK 12 12 36

  • نحوه بسته بندی فروش: کیسه 10 کیلویی توصیه مصرف: محلول پاشی، همراه با آب آبیاری با اغلب کودهای کلاته قابل اختلاط است. از اختلاط با ترکیبات مسی و حاوی کلسیم خودداری شود. دستور العمل مصرف:  درختان میوه: محلول پاشی = 2-3 (1000/Kg) همراه با آب آبیاری = 10-20 (Kg/ha) باغات: محلول پاشی = 2-3 (1000/Kg) همراه با آب آبیاری =…
  • اطلاعات بیشتر
 • کود NPK 20 20 20 مشاهده سریع
  • کود NPK 20 20 20 مشاهده سریع
  • کود NPK 20 20 20

  • توصیه مصرف: محلول پاشی، همراه با آب آبیاری با اغلب کودهای کلاته قابل اختلاط است. از اختلاط با ترکیبات مسی و حاوی کلسیم خودداری شود. دستور العمل مصرف:  درختان میوه: محلول پاشی = 2-3 (1000/Kg) همراه با آب آبیاری = 10-20 (Kg/ha) باغات: محلول پاشی = 2-3 (1000/Kg) همراه با آب آبیاری = 10-20 (Kg/ha) کشت هیدروپونیک: محلول پاشی =…
  • اطلاعات بیشتر