کلنیت

 • کود آلکاگرین S.N.K مشاهده سریع
  • کود آلکاگرین S.N.K مشاهده سریع
  • کود آلکاگرین S.N.K

  • نحوه بسته بندی فروش : کارتن 12 عددی دستور العمل مصرف: محصولات زراعی: محلول پاشی ۱-۱.۵ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۳-۴ (Kg/ha) محصولات باغی: محلول پاشی ۱-۱.۵ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۳ (Kg/ha) محصولات گلخانه ای: محلول پاشی ۱ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۳-۴ (Kg/ha) گیاهان زینتی: محلول پاشی ۱ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۲ (Kg/ha) بسته بندی: بطری ۱ و ۵ لیتری فرم…
  • اطلاعات بیشتر
 • کود آلکاگرین کلنیت مشاهده سریع
  • کود آلکاگرین کلنیت مشاهده سریع
  • کود آلکاگرین کلنیت

  • نحوه بسته بندی فروش : کارتن 12 عددی دستور العمل مصرف: محصولات زراعی: محلول پاشی ۲ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۳ (Kg/ha) محصولات باغی: محلول پاشی ۲ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۳ (Kg/ha) سبزی و صیفی: محلول پاشی۱-۱.۵ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۲ (Kg/ha) محصولات گلخانه ای: محلول پاشی ۱-۱.۵ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۲ (Kg/ha) بسته بندی: بطری ۱ لیتری فرم محصول: مایع
  • اطلاعات بیشتر
 • کود آلکاگرین میکرومیکس مشاهده سریع
  • کود آلکاگرین میکرومیکس مشاهده سریع
  • کود آلکاگرین میکرومیکس

  • نحوه بسته بندی فروش : کارتن 12 عددی آلکاگرین میکرومیکس نقد و بررسی دستور العمل مصرف: محصولات زراعی: محلول پاشی ۱-۲ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۳-۴ (kg/ha) محصولات باغی: محلول پاشی ۲-۳ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۳-۴ (kg/ha) گیاهان زینتی: محلول پاشی ۱-۲ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۲-۳ (kg/ha) محصولات گلخانه ای: محلول پاشی ۱-۲ (L/۱۰۰) آب آبیاری ۲-۳ (kg/ha) بسته بندی: بطری…
  • اطلاعات بیشتر