دسته بندی

ضد شوری ( sweeter )

اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ: 1.اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﺧﺎك 2.ﮐﻼت ﮐﻨﻨﺪﮔﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏــﺬاﯾﻰ و اﻓــﺰاﯾﺶ ﺟﺬب اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺸﻮد.

توضیحات

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻮرى در اراﺿﻰ ﮐﺸﺎورزى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد داراى ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻠﯿﮏ اﺳـﯿﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﮑﻰ از اﺳﯿﺪﻫﺎى ارﮔﺎﻧﯿﮏ اﺳﺖ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐـــﻪ ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﺗﺒـﺎدﻻت ﺧﺎﮐﻰ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺪﯾﻢ ﻣﻰ ﮔﺮدد. ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻠﯿﮏ اﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ را ﺑﻪ ﻓﺮم ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﯾﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺪﯾﻢ از ﻧﺎﺣﯿﻪ رﯾﺸﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد، اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ: 1.اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﺧﺎك 2.ﮐﻼت ﮐﻨﻨﺪﮔﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏــﺬاﯾﻰ و اﻓــﺰاﯾﺶ ﺟﺬب اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺸﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺮﻃﻮب ﺧﺎك ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﺒﺎدل ﺳﺮﯾﻊ ﯾﻮن ﺳﺪﯾﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻰ(mmhos cm)

آبیاریcc/m3

1-2

10-20

2-4

20-35

4-6

35-55

بیشتر از 6

به طور متناوب افزوده گردد

توضیحات تکمیلی

کلسیم محلول

w/w:7.8 ، w/v:10

مواد آلی

w/w:27 ، w/v:35