دسته بندی

کود آلکاگرین N.P

دستورالعمل مصرف:

  • باغی : 5
  • زراعی : 5
  • سبزی و صیفی: 5

توضیحات

ﻧﯿﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ دو ﻋﻨﺼﺮ ﺣﯿﺎﺗﻰ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺼﺮف آﻧـﻬﺎ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺷــﺪه ﻣﻮﺟﻮب اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﻰ و ﺑﺎﻏﻰ ﻣﻰ ﮔﺮدد. ﮐﻮد ﻣﺎﯾﻊ ﻏﻨﻰ ﺷﺪه ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﻰ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﯿﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ اﺳــــﺖ، اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در اواﯾﻞ ﻓﺼﻞ ﮐﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗــﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ رﺷﺪ روﯾﺸﻰ و رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻰ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب آﺑﯿﺎرى اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

Lit/haآبیاری

نوع محصول

5

باغی

5

زراعی

5

سبزی و صیفی

توضیحات تکمیلی

نیتروژن

18.47:w/w:14.10 ، w/v

نیتروژن به شکل اوره

w/w:6.9 ،w/v:9.04

نیتروژن به شکل آمونیوم

w/w:7.20،w/v:9.43

فسفر

w/w:10.65 ، w/v:14

p2o5

w/w:24.38 ، w/v:32