دسته بندی

کود آلکاگرین N.S

دستورالعمل مصرف : 

  • باغی : 20-10
  • زارعی : 10
  • دان های روغنی: 10
  • سبزی و صیفی: 10

توضیحات

ﻧﯿﺘﺮوژن و ﮔﻮﮔﺮد دو ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺮورى و ﻣﻮرد ﻧــﯿﺎز ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻧﯿﺘﺮوژن ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺮورى در ﺳـﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ و اﺳﯿﺪﻫﺎى ﻧـﻮﮐﻠﺌﻮﺋﯿﮏ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻘﺶ ﺿﺮورى و ﺣﯿﺎﺗﻰ را در اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻔﺎ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮔﻮﮔﺮد ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﻰ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ درﮔﯿﺎه اﯾﻔﺎ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮى ﺣﯿﺎﺗﻰ در ﺳﻨﺘﺰ اﺳﯿﺪﻫﺎى آﻣﯿﻨﻪ ﻣـﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد. آﻟـﮑﺎﮔﺮﯾﻦ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن دو ﻋﻨﺼﺮ ﻧﯿﺘﺮوژن و ﮔﻮﮔﺮد ﺑﺎ درﺻـﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﻰ و ﺑﺎﻏﻰ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد را در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد، اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراى اﺳﯿﺪى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺎﮐﻬﺎى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻮر و ﻗﻠﯿﺎﯾﻰ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺻﻼح ﺧﺎك ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﯿﮑﺮو ﻧﯿﺰ ﮔﺮدد.

آﺑﯿﺎرىLit/ha

نوع محصول

10-20

باغی

10

زر اعی

10

دانه های روغنی

10

سبزی و صیفی

توضیحات تکمیلی

نیتروژن

w/w:22 ، w/v:23

گوگرد محلول

w/w:13.45 ، w/v:20.04