دسته بندی

کود آلی فسفاته ( گرانول )

دستورالعمل مصرف: 

  • گیاهان زراعی: 400-200
  • درختان میوه:3-1 کیلوگرم به ازای هر درخت مثمر

 

توضیحات

ﮐﻮد آﻟﻰ ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺗــﺮﮐﯿﺒﻰ ﻣــﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ از ﻋـﻨــﺼﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﺑــﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاﻧﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟـﻬـﺖ ﮐــﻮد دﻫﻰ ﻗﺒــﻞ از ﮐﺸﺖ و ﭼﺎﻟﮑﻮد درﺧﺘﺎن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

آﺑﯿﺎرىLit/ha

نوع محصول

200-400

گیاهان زراعی

  1-3 کیلوگرم به ازای هر درخت مثمر

درختان میوه

توضیحات تکمیلی

فسفر

15%

ماده آلی

26%

کربن آلی

12%