دسته بندی

کود آلکاگرین سولفات منیزیم MgSO4.7H2O

توضیحات

منیزیم از گروه عناصر ماکرو (پرمصرف) در تغذیه گیاهی است. این عنصر برای بیوسنتز کلروفیل (مهمترین رنگدانه عالم گیاهی و جاذب اصلی انرژی نورانی) در گیاه ضروری است. ملکول کلروفیل دارای یون Mg++ در مرکز و لایه های درونی خود است و امکان جایگزین شدن این یون با یون های مشابه دیگر (روی، مس، منگنز و ..) وجود ندارد.

سولفات منیزیم عرضه شده توسط گروه آلکان دارای کیفیت بسیار مناسب بوده و براحتی در کشتهای کنترل شده و گلخانه ای قابل استفاده است. بر اساس آنالیز مطمئن این نمک دارای 21 درصد عنصر منیزیم می باشد.