دسته بندی

کود آلکاگرین نیترات آمونیوم NH4NO3

توضیحات

نیترات آمونیوم با فرمول NH4NO3 از معدود نمکهای تک عنصری است. با استفاده از این نمک فقط می توان غلظت نیتروژن محلول های غذایی را افزایش داد. البته باید توجه داشت که نیتروژن مورد استفاده در تغذیه گیاهی به دو صورت نیتراتی (NO3) و آمونیومی (NH4+) است.

نیترات آمونیوم عرضه شده توسط گروه آلکان دارای کیفیت بسیار مطلوب برای استفاده در کشتهای کنترل شده و تهیه و تنظیم محلول های غذایی سیستمهای هیدروپونیک می باشد.