کاهش فسفر قابل عصاره گیری با آب در کودهای آلی توسط افزودنیهای مختلف

استاد راهنما:  احمد گلچین ، استاد مشاور:  کاظم هاشمی مجد ، دانشجو:  پریسا نقی زاده ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه زنجان – 1387 – [کارشناسی ارشد]

(بیشتر…)

ادامه خواندنکاهش فسفر قابل عصاره گیری با آب در کودهای آلی توسط افزودنیهای مختلف