برنامه تغذیه انگور

برنامه تغذیه انگور   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) چالکود اگروبیوآلکان طلایی 3کیلوگرم به ازای هر درخت *اگروبیوآلکان طلایی میکروبی فسفاته…

ادامه خواندنبرنامه تغذیه انگور