برنامه غذایی کلم

 برنامه تغذیه کلم   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) پیش کشت اگروبیوآلکان 1000کیلوگرم *اگروبیوآلکان طلایی میکروبی فسفاته 100کیلوگرم بعد از انتقال نشاء رایکت روتینگ 1لیتر NPK 20-20-20 15کیلوگرم مرحله 4-6 برگی میکروکت میکس 1لیتر *کلکت میکس *آلکا هیومیک NPK10-52-10 15کیلوگرم هیوم اگرو 101 3کیلوگرم میکروکت کلسیم […]

برنامه تغذیه انگور

برنامه تغذیه انگور   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) چالکود اگروبیوآلکان طلایی 3کیلوگرم به ازای هر درخت *اگروبیوآلکان طلایی میکروبی فسفاته 2کیلوگرم به ازای هر درخت قبل از تورم جوانه ها میکروکت روی-بر 2لیتر پس از بازشدن کامل برگها در اولین آبیاری NPK10-52-10 10کیلوگرم *هیوم اگرو101 […]