برنامه غذایی کلم

 برنامه تغذیه کلم   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) پیش کشت اگروبیوآلکان 1000کیلوگرم *اگروبیوآلکان طلایی میکروبی فسفاته 100کیلوگرم بعد از انتقال…

ادامه خواندنبرنامه غذایی کلم

برنامه تغذیه انگور

برنامه تغذیه انگور   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) چالکود اگروبیوآلکان طلایی 3کیلوگرم به ازای هر درخت *اگروبیوآلکان طلایی میکروبی فسفاته…

ادامه خواندنبرنامه تغذیه انگور