برنامه تغذیه بادمجان

برنامه تغذیه بادمجان   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) پیش کشت مجیک نیو 1200کیلوگرم کامل هیومات 10-10-10 150کیلوگرم پس از انتقال نشاء NPK10-52-10 20کیلوگرم *سولوکت11-40-11 رایکت روتینگ 1لیتر میکروکت کلسیم 1لیتر مرحله 6تا7 برگی هیوم اگرو101 3کیلوگرم *آلکا هیومیک ماهی تاپ میکس 20لیتر یک ماه پس […]