برنامه تغذیه زیتون

 برنامه تغذیه زیتون   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) چالکود زمستانه اگرو بیوآلکان 5کیلوگرم چالکود هر درخت *اگروبیوآلکان طلایی کامل هیومات…

ادامه خواندنبرنامه تغذیه زیتون