برنامه تغذیه فلفل دلمه

 برنامه تغذیه فلفل دلمه   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) قبل کشت کامل هیومات 100کیلوگرم پلت مجیک نیو 1000کیلوگرم 4روز پس…

ادامه خواندنبرنامه تغذیه فلفل دلمه