برنامه تغذیه برنج

 برنامه تغذیه برنج   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) چالکود زمستانه اگروبیوآلکان طلایی 2/5کیلوگرم چالکود هر درخت *مجیک نیو *فسفو هیومات…

ادامه خواندنبرنامه تغذیه برنج