برنامه تغذیه برنج

 برنامه تغذیه برنج   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) چالکود زمستانه اگروبیوآلکان طلایی 2/5کیلوگرم چالکود هر درخت *مجیک نیو *فسفو هیومات *بایوکت جی کودکامل هیومات 1کیلوگرم چالکود هر درخت میکروبی فسفاته 1کیلوگرم چالکود هر درخت آلکاگرین ضد شوری 20لیتر تورم جوانه نیترات کلسیم 100کیلوگرم آلکاگرین Zn-B […]

بلاست برنج

این بیماری یکی از بیماری های مهم برنج میباشد و در تمامی کشورهایی که در آن برنجکاری صورت میگیرد شیوع دارد.