برگ بیدی

برگ بیدی یکی از گیاهان محبوب و مشهوری است که در بسیاری از خانه ها نگهداری می‌شود. این گیاه آنقدر مقاوم است که در گوشه ای از خانه تان می تواند زندگی خود را به خوبی ادامه داده و مزاحم کسی نباشد. گیاه همیشه سبز و چند ساله ای است که شاخه های آن به […]