برگ عبایی

این گیاه آپارتمانی بدون ساقه هوایی زندگی می کند. برگ های سبز تیره آن پهن و براق هستند و تا 50 سانتیمتر طول خواهند داشت. دمبرگ بلند این گیاه که به طور مستقیم از درون خاک بیرون می آید، ظاهر کلی آن را تشکیل می دهد. این گیاه بدون توجه زیاد می تواند سال های […]