نقش عناصر فروت ست (Fruit set) در تغذیه باغات

ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪي ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ در ﺑﺎﻏﺎت ﻣﯿﻮه اﺳﺖ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ، ﯾﮑﺴﺮي از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ از دﯾﮕﺮ اﻧﺪامﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ازت )N(، روي )Zn( و ﺑﺮ )B( را در اﯾﻦ […]

برنامه تغذیه برنج

 برنامه تغذیه برنج   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) چالکود زمستانه اگروبیوآلکان طلایی 2/5کیلوگرم چالکود هر درخت *مجیک نیو *فسفو هیومات *بایوکت جی کودکامل هیومات 1کیلوگرم چالکود هر درخت میکروبی فسفاته 1کیلوگرم چالکود هر درخت آلکاگرین ضد شوری 20لیتر تورم جوانه نیترات کلسیم 100کیلوگرم آلکاگرین Zn-B […]