برنامه تغذیه ذرت

 برنامه تغذیه ذرت   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) پیش کشت میکروبی فسفاته 100کیلوگرم *اگروبیوآلکان طلایی اگروبیو آلکان 1200کیلوگرم هیومات 10-10-10 100کیلوگرم آبیاری اول آلکاهیومیک 15لیتر *هیوماگرو101 NPK10-52-10 20کیلوگرم 6-8برگی میکروکت میکس 2لیتر *کلکت میکس رازورمین 1لیتر ابتدای ساقه دهی NPK20-20-20 15کیلوگرم کلکت آیرون 1کیلوگرم ابتدای […]