مطالعه تاثیر كودهای دامی، زیستی و شیمیایی و اندازه بنه بر عملكرد و اجزای عملكرد زعفران

نویسندگان:  زینب علی پور میاندهی ،  سهراب محمودی ،  محمد علی بهدانی ،  محمد حسن سیاری ،
نشریه پژوهش های زعفران » پاييز و زمستان 1392  شماره2

(بیشتر…)

ادامه خواندنمطالعه تاثیر كودهای دامی، زیستی و شیمیایی و اندازه بنه بر عملكرد و اجزای عملكرد زعفران