متابولیت های ثانویه، شناسایی و انواع متابولیت های ثانویه

ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ زﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ. در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﺑﺸﺮﯾﺖ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ، داروﯾﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎي اوﻟﯿﻪ، ﻫﻢﭼﻮن ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪارتﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ و اﺳﯿﺪﻫﺎي ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ، ﻧﺒﻮد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ […]

ترکیبات مهم گیاهان دارویی

هر ماده که در گیاهی پیدا می‌شود دارای نقش خاصی در گیاه می‌باشد. ماده می‌تواند در ساختمان گیاه برای انجام اعمال حیاتی بکار رفته باشد، ماده می‌تواند در ساختار خواص فیزیکی و شیمیایی گیاه نقش داشته باشد.