هورمون های گیاهی

هورمون‌های گیاهی مواد آلی می‌باشند که مواد غذایی نبوده، توسط گیاهان تولید می‌شوند، در غلظت بسیار کم یا ناچیز اثر تنظیمی دارند و باعث ایجاد اثرات فیزیولوژیکی عمیق می‌شوند. می‌توان گفت تمام هورمون‌ها، تنظیم کننده رشد هستند اما تمام تنظیم کننده‌های رشد هورمون نیستند.

(بیشتر…)

ادامه خواندنهورمون های گیاهی