برنامه تغذیه پیاز

 برنامه تغذیه پیاز   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) پیش کشت (آماده سازی زمین) اگروبیوآلکان طلایی 600کیلوگرم *اگروبیوآلکان *مجیک نیو کودکامل…

ادامه خواندنبرنامه تغذیه پیاز