برنامه تغذیه مرکبات

 برنامه تغذیه مرکبات   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) چالکود زمستانه آگروبیوآلکان 2کیلوگرم چالکود هر درخت مجیک نیو آگرو بیوآلکان طلایی…

ادامه خواندنبرنامه تغذیه مرکبات