برنامه تغذیه گوجه

 برنامه تغذیه گوجه   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) خزانه Npk 10-52-10 1کیلوگرم آلکاگرین میکرومیکس 1لیتر آلکاگرین CalNit 1لیتر آلکاگرین NPK…

ادامه خواندنبرنامه تغذیه گوجه