برنامه تغذیه بادمجان

برنامه تغذیه بادمجان   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) پیش کشت مجیک نیو 1200کیلوگرم کامل هیومات 10-10-10 150کیلوگرم پس از انتقال…

ادامه خواندنبرنامه تغذیه بادمجان