برنامه تغذیه زعفران

 برنامه تغزیه زعفران   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) دوهفته مانده به گلدهی(15مهر-20آبان) بسار آب هیوم اگرو101 2کیلوگرم *آلکا هیومیک *سولوکت…

ادامه خواندنبرنامه تغذیه زعفران