برنامه تغذیه گوجه

 برنامه تغذیه گوجه   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) خزانه Npk 10-52-10 1کیلوگرم آلکاگرین میکرومیکس 1لیتر آلکاگرین CalNit 1لیتر آلکاگرین NPK 1لیتر بذرمال Zn-P 1لیتر انتقال نشاء گوگرد گرانول 50% 500کیلوگرم *کامل هیومات 10-10-10 *ماهی تاپ میکس *آغشته کردن ریشه ها با فسفازوت هنگام نشاء کاری […]