برنامه تغذیه کلزا

برنامه تغذیه کلزا   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) پیش کشت گوگرد گرانول 50% 250کیلوگرم میکروبی فسفاته 100کیلوگرم هیومات10-10-10 100کیلوگرم فسفازوت…

ادامه خواندنبرنامه تغذیه کلزا